ವೀಡಿಯೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್:

ಸಹಕಾರ ನಿರ್ಮಾಣ - ನಿರ್ವಹಣೆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಿರ್ದೇಶನ
ಶ್ರೀಮತಿ.ಸೌಭಾಗ್ಯ
ಶ್ರೀಮತಿ. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ
ಶ್ರೀ. ವಿ. ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್
ಶ್ರೀ.ಟಿ.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ
ಶ್ರೀ. ವಿ. ಎನ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಸ್ವಾಮಿ
ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಪ್ರೋ. ಎಂ. ಎಚ್. ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಶ್ರೀ. ಡಿ. ಎಸ್. ಸುರೇಶ್
(ಚಿಕ್ಕ ಸುರೇಶ್)